Philosophia 25/2020

Contents philosophia-25-2020-cover 

History of Philosophy

Georgi Kapriev – The Term “Patristics” and its Use in Eastern Orthodox Culture [Понятието „патристика” и неговата православна употреба“] [PDF pp. 3-16]

List of Publications of Georgi Kapriev  [Списък с публикациите на Георги Каприев] [PDF pp. 16-83]

Oleg Georgiev – Martin Heidegger and φρόνησις: An Interpretation [М. Хайдегер и Φρόνησις: една съвременна интерпретация] [PDF pp. 84-99]

Vasilen Vasilev – Metaphysics of Hope. Speculations on Photography, Singularity, Other Worlds and Resurrection [Метафизика на надеждата. Спекулации върху фотографията, неповторимостта, другите светове и възкресението] [PDF pp. 100-155]

Georgi Gerdjikov – The Future of the Human II: Transhumanism and Posthumanism in Bulgarian Academia [Бъдещето на човека II: Tрансхуманизъм и постхуманизъм в българското академично пространство] [PDF pp. 156-200]

Megi Popova – Adorno’s Cognitive Utopia Against Wittgenstein’s Silence [Познавателната утопия на Адорно срещу мълчанието на Витгенщайн] [PDF pp.  201-215]

Boris Novakov – Plato’s Attitude Towards Speaking – What Can Be Said an What Cannot [Неизказуемото като проблем пред философията на Платон] [PDF pp. 216-223]

Philosophy and Art

Antoaneta Dontcheva – Aesthetics of Silence in Beckett’s Prose [Естетика на мълчанието в прозата на Бекет] [PDF pp. 224-235]

Simeon Vasilev – The Ubiquity of Silence: Essence, Bane, Blessing [Вездесъщото Мълчание: Същност, Проклятие, Благодат] [PDF pp. 236-256]

Georgi P. Pavlov – Socrates’ Oral Cavity; Silence and Narrative [Устната Кухина на Сократ. Мълчание и Наратив] [PDF pp. 257-275]

Speculative Theology

Meletiy Spasov – Either an Apostle or a Genius [Или апостол, или гений] [PDF pp. 276-287]

Valentin Velchev – A Few Glimpses on the Latest Biblical Studies on “Psalms” [Няколко нови щрихи от последните библеистични проучвания на книгата „Псалтир“] [PDF pp. 288-304]